Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Fast bandscan Sat 28 in LItohoron using the PL880


Fast bandscan Sat 28 in Litohoron using the PL880

Have a nice and prosperous new Year !

9835 NHK 1750 poor
15825 WWCR 1751 poor
4980 Urumqi 1732 fair
4800 CNR 1733 good
4880 SWR Africa 174x good
4905 //4920 Xizang 1754 fair
5010 Malagasy? 1759 poor
11735 Tanzania 1800 fair
6235 V oR 1810 Arab good
6280 R Tango? 1815 fair
11730 BLR 1833 fair undermoded

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου